Stamm
Turmfalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .